Historie hasičů z Kostelce na Hané

Autor: Petr Bohanes <bohanes@centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 15. 03. 2008Na základě zemského zákona ze dne 5. dubna 1873 číslo 35 bylo nařízeno zřízení Hasičského sboru. Většina členů obecního výboru se zdráhala zřídit hasičský sbor, protože rolníci mají svá obydlí krytá břidlicí a v případě vypuknutí požáru u domkařů každý přispěje svou pomocí. Tak znělo oficiální vysvětlení. Protože obec Kostelec na Hané byla zámožná a rozsáhlá - čítala v té době 248 domovních čísel - mohla ihned zakoupit potřebné vybavení. Její zdůvodnění neuznalo c. k. okresní hejtmanství v Prostějově a vyzvalo předsednictvo obce, aby založilo hasičský sbor a výsledek ihned ohlásilo. Na schůzi obecního zastupitelstva 28. 11. 1880 se usneslo, že potřebné hasičské nářadí bude zakoupeno z obecních prostředků. Byl proveden zápis občanů, ale pro nedostatečný počet přihlášených nebyl hasičský sbor založen. Teprve v roce 1882 zásluhou pana Františka Fučíka, rolníka v Kostelci na Hané číslo 40, se sešlo do hostince pana Kaštila mnoho občanů a 4. listopadu 1882 se zapsalo 32 občanů. Na ustavující schůzi 12. listopadu 1882 vzrostl počet přihlášených na 45. Stanovy byly vypracovány a 13. prosince 1882 prostřednictvím c. k. okresního hejtmanství zaslány k potvrzení místodržitelství. Při první valné hromadě činil počet členů již 65. Náčelníkem byl jednohlasně zvolen František Fučík a starostou Jan Trnka. Dne 13. ledna 1883 se konala první valná hromada. Přítomni byli všichni členové. Po první světové válce byla 27. župa Stavělova,pod níž Kostelec tehdy spadal, rozdělena na šest okrsků. Do 1. okrsku náležel Kostelec, Lutotín, Stařechovice a Čechy pod Kosířem. Cvičení se pořádala pravidelně každý rok v jedné z těchto čtyř obcí. Tato cvičení byla velmi oblíbená a hojně navštěvovaná občany a morálně i finančně podporována. Oslavy padesátiletého trvání sboru bylo spojeno s župním sjezdem 12. června 1932. V letech 1939 - 1945 byla veškerá písemná činnost omezena. Všechny přípisy od nadřízených úřadů musel vyřizovat náčelník František Šoustal a to pravidelně a v určeném termínu. Sboru byla povolena činnost jen čistě technická - a to ještě v mezích nařízení německých úřadů. Po válce byla činnost sboru obnovena. Řady hasičů doplněny mladšími členy, kteří se starali o dobrý chod strojního parku. Členové pracovali nejen ve sboru, ale také pro zvelebení naší obce. Opravovali se vodní stavidla, požární skladiště, pomáhalo se při záplavách a čistění vodních zdrojů v obci. V roce 1950 byl změněn název ze „Sboru dobrovolných hasičů“ na „Místní jednotu čsl. hasičstva“. Roku 1959 si členové sboru vybudovali novou klubovnu a to v prostorách sousedících se zbrojnicí. Tato budova slouží našim členům do dnešního dne, i když vzhledem k rozrůstající se aktivitě sboru a přibývající potřebné technice je již poměrně nevyhovující. Jak postupoval čas rostly již v minulosti nároky na naši jednotku co se týče preventivních kontrol. Můžeme zodpovědně říci, že naše jednotka byla vždy svědomitá a to také dosvědčuje zápis o okresní inspekci požární ochrany z roku 1963, který se o naší činnosti vyjadřuje kladně. V roce 1972 naše organizace oslavila 90. leté výročí svého trvání a při této příležitosti byl náš sbor oceněn čestným uznáním. Dne 6. 6. 1983 byl naší organizaci slavnostně předán „Čestný prapor ÚV SPO ČSSR“. Roku 1990 byly na sjezdu SPO ČSR odhlasovány změny stanov, názvu organizace a symbolů. Název naší organizace je nyní Sbor dobrovolných hasičů a republikový název celé organizace zní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Asi žádný z obyvatel naší republiky nezapomene na tento rok 1997, který místo krásných slunečních prázdnin přinesl velkou vodu a neštěstí spousty lidem. Naše jednotka, tak jako spousta jiných, se podílela na záchraně životů, odstraňování následků i zabraňování vzniku nových škod jak jen nejvíce mohla. Zasahovali jsem v Olomouci, Kroměříži, velmi postižených Troubekách, Přerově a Určicích. Rok 1999 přinesl mnoho změn především pro jednotku, která byla na základě nově platných předpisů přeřazena z JPO III do JPO II. V roce se jednotka zúčastnila zásahu při likvidaci největšího požáru v našem okrese za posledních 30 let, a to požáru sila firmy ZZN MORAGRO v Prostějově. Na výzvu operačního střediska HZS Prostějov jsme vyjeli ze vší nám dostupnou technikou. Na likvidaci tohoto požáru se podílelo celkem 9 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičských sborů. Koncem tohoto ruku nám bylo předáno nové hasičské auto CAS 16 PRAGA NTS 265. V roce 2002 jsme jako jedni z mnoha pomáhali při katastrofálních povodních, které postihly Čechy. Je mnoho událostí a aktivit, na kterých se členové JPO a SDH podílí i dnes. Každoročně se koná například hasičský ples, nebo soutěž v PÚ „Memoriál Aloise Bohanese“. Kromě toho se také rok od roku zvyšují nároky na členy JPO, ať už po stránce odborné přípravy, nebo množství zásahů k nimž jsou povoláni.